Tuy?n sinh �?i h?c Long An

Báo cáo tình hình việc thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục và Đào tạo

DLA
NĂM 2024
1 Đề án tuyển sinh năm 2024
2 Kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy năm 2024
3 Đề án đào tạo từ xa
4 Báo cáo tình hình thực hiện quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo năm học 2024 - 2025
NĂM 2023
1 Quy chế tuyển sinh đại học năm 2023
2 Đề án tuyển sinh năm 2023
3 Kế hoạch tuyển sinh năm 2023
4 Báo cáo tình hình thực hiện quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo năm học 2023 - 2024
NĂM 2022
1 Đề án tuyển sinh năm 2022
2 Báo cáo tình hình thực hiện quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo năm học 2022 - 2023
NĂM 2021
1 Đề án tuyển sinh năm 2021
2 Báo cáo tình hình thực hiện quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo năm học 2021 - 2022
3 Đề án liên kết đào tạo với ngoài
NĂM 2020
1 Đề án tuyển sinh năm 2020
2 Quyết định ban hành quy định đào tạo trình độ Đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An
3 Báo cáo tình hình thực hiện quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo năm học 2020 - 2021
NĂM 2019
1 Đề án tuyển sinh năm 2019
2 Thông báo điều kiện Ngoại ngữ và tin học để xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học
3 Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020
4 Quy định chính sách miễn, giảm học phí và học bổng của Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An
5 Quyết định về việc ban hành Chính sách chất lượng Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An giai đoạn năm 2020 - 2025
6 Quyết định ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học
7 Thông báo công khai về mẫu phôi văn bằng Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An
NĂM 2018
1 Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục và Đào tạo năm học 2018 - 2019
2 Đề án tuyển sinh năm 2018
NĂM 2017
1 Đề án tuyển sinh năm 2017
2 Ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo đại học văn bằng 2
3 Báo cáo chi tiết việc làm sinh viên sau tốt nghiệp
4 Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục và Đào tạo năm học 2017 - 2018
5 Ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo đại học chính quy và vừa làm vừa học (VLVH) theo hệ thống tín chỉ
NĂM 2016
1 Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế công khai năm học 2016 - 2017
2 Đề án tuyển sinh năm 2016-2017